Close
Type at least 1 character to search
Back to top

DizajnBre!!

Kadrovi, uglovi, pogledi PROMPT

Stilovi videa variraju u zavisnosti od teme, ciljne publike i poruke koja se želi preneti. Evo nekoliko popularnih stilova koji se često koriste u produkciji video sadržaja, uključujući AI generisane video snimke:

Pogled Kamere (View)

Pogled kamere odnosi se na perspektivu iz koje se snima scena. To može uključivati visinu, udaljenost i položaj kamere u odnosu na subjekat. Postoje tri osnovna pogleda kamere:

 1. Ptica-perspektiva (Bird’s Eye View): Kamera je postavljena iznad subjekta, gledajući direktno nadole, često koristi za prikazivanje lokacije ili akcije.
 2. Oko-perspektiva (Eye Level View): Kamera je na nivou očiju subjekta, što je uobičajeni pogled koji imitira kako bismo prirodno videli scenu.
 3. Crvi-perspektiva (Worm’s Eye View): Kamera je postavljena vrlo nisko, često blizu tla, gledajući uzviseno na subjekat, stvarajući osjećaj moći ili veličine subjekta.

Kadrovi (Shots)

Kadrovi se odnose na to koliko je subjekat blizu ili daleko u okviru kamere. Postoje mnogi različiti tipovi kadrova, ali evo nekoliko osnovnih:

 1. Ekstremni bliski kadar (Extreme Close-Up): Prikazuje detalj, kao što su oči ili usta.
 2. Bliski kadar (Close-Up): Fokusira se na lice ili objekt, izražavajući emocije ili detalje.
 3. Srednji kadar (Medium Shot): Uključuje subjekt od struka naviše, često se koristi za dijalog.
 4. Široki kadar (Wide Shot): Pokazuje subjekta u njegovom okruženju, dajući kontekst sceni.
 5. Ekstremni široki kadar (Extreme Wide Shot): Prikazuje veliku scenu ili lokaciju, često koristi za uvod u lokaciju.

Uglovi (Angles)

Uglovi kamere odnose se na ugao pod kojim je kamera postavljena u odnosu na subjekat, što može uticati na percepciju gledaoca o subjektu ili sceni.

 1. Ravni ugao (Eye Level Angle): Kamera je na nivou očiju subjekta, pružajući neutralnu perspektivu.
 2. Niski ugao (Low Angle): Kamera je postavljena ispod nivoa očiju subjekta, čineći subjekat većim ili važnijim.
 3. Visoki ugao (High Angle): Kamera je iznad nivoa očiju subjekta, što može učiniti subjekt manjim ili slabijim.
 4. Naglavce (Dutch Angle/Tilt): Kamera je nagnuta, stvarajući osjećaj dezorijentacije ili napetosti.

Ove kategorije se koriste za različite efekte u filmskoj i fotografskoj umetnosti, te mogu znatno uticati na to kako publika percipira scenu ili subjekt.

Dubina polja (Depth of Field, DoF)

Dubina polja (Depth of Field, DoF) je važan koncept u fotografiji i kinematografiji koji se odnosi na opseg udaljenosti unutar scene koji se percipira kao oštar u slici. DoF određuje koliko će velik deo slike biti u fokusu, a koliko će biti zamagljen. Ovo može imati veliki uticaj na to kako se subjekt izdvaja od pozadine i kako gledalac doživljava sliku. Postoji nekoliko ključnih faktora koji utiču na dubinu polja:

 1. Otvor blende (Aperture): Širi otvor blende (manji f-stop broj) rezultira plićim dubinskim poljem, dok uži otvor blende (veći f-stop broj) stvara dublje dubinsko polje. Ovo je zato što širi otvor omogućava više svetlosti da uđe u kameru pod određenim uglovima, što rezultira većom raspršenošću svetlosnih zraka koje se fokusiraju na senzor ili film.

 2. Fokalna dužina objektiva: Duži telefoto objektivi imaju tendenciju da proizvedu pliću dubinu polja u odnosu na široke uglove. Ovo je zato što telefoto objektivi imaju uži ugao gledanja, što pojačava efekat zamagljivanja pozadine.

 3. Udaljenost fokusiranja: Što je subjekat bliži kameri, dubinsko polje će biti pliće. Kako se udaljenost između kamere i subjekta povećava, dubinsko polje postaje dublje, tj. veći deo scene ostaje u fokusu.

 4. Veličina senzora: Kamere s većim senzorima (npr., full-frame u odnosu na crop senzore) imaju tendenciju da proizvedu pliću dubinu polja za istu fokalnu dužinu i otvor blende. To je zato što veći senzori zahtevaju veće uvećanje kako bi se ista scena popunila kadrom, što dovodi do plićeg dubinskog polja.

Dubina polja je ključan alat za fotografe i videografe jer omogućava kontrolu nad tim koje delove slike će biti u fokusu, a koje ne. To može pomoći u vodjenju oka gledaoca kroz sliku, isticanju subjekata od pozadine, ili stvaranju određene atmosfere ili osećaja u slici.

Tipovi fokusa i dubina

 • Plitka dubina polja (Shallow Depth of Field): Mali deo slike je u fokusu dok je ostatak slike zamagljen. Često se koristi za portrete ili makro fotografije da bi se subjekt izdvojio od pozadine.
 • Duboka dubina polja (Deep Depth of Field): Veliki deo slike je u fokusu, od prednjeg plana do pozadine. Koristi se u pejzažnoj fotografiji da bi se sve detalji jasno videli.
 • Selektivni fokus (Selective Focus): Tehnika koja se koristi za isticanje određenog dela slike, fokusiranjem samo na taj deo, dok su ostali delovi slike manje oštri ili zamagljeni.
 • Bokeh efekat (Bokeh Effect): Estetski kvalitet delova slike koji su van fokusa, posebno kako izgledaju svetlosni izvori u pozadini. Bokeh može biti „mekan“ i ugodan ili „tvrd“ i distraktivan, u zavisnosti od karakteristika objektiva.
 • Hiperfokalna distanca (Hyperfocal Distance): Fokusna distanca pri kojoj se postiže najveća dubina polja, omogućavajući da se sve od određene udaljenosti do beskonačnosti nalazi u prihvatljivom fokusu.
 • Pan fokus (Pan Focus): Tehnika gde se sve u kadru, od prednjeg plana do pozadine, održava u fokusu. Često se koristi u snimanju pejzaža ili grupnih scena gde je važno da sve bude oštro.

PROMPTOVI

Na srpskom:

 1. „Portret osobe sa oštrim fokusom na očima dok je ostatak lica i pozadina nežno zamagljen.“
 2. „Makro fotografija cveća sa kristalno čistim detaljima na laticama prvog cveta, dok su ostali cvetovi i pozadina u mekom fokusu.“
 3. „Gradski pejzaž pri zalasku sunca, sa oštrim fokusom na ulična svetla u prednjem planu, dok su zgrade i nebo u pozadini zamagljeni.“
 4. „Fotografija šume sa fokusom na jedno drvo, dok su ostala stabla i šumska podloga blago zamagljeni, stvarajući osećaj dubine.“

Na engleskom:

 1. „Portrait of a person with sharp focus on the eyes while the rest of the face and background are softly blurred.“
 2. „Macro photo of flowers with crystal clear details on the petals of the first flower, with the other flowers and background in soft focus.“
 3. „Cityscape at sunset, with sharp focus on street lights in the foreground, while buildings and the sky in the background are blurred.“
 4. „Forest photograph focusing on a single tree, with the other trees and forest floor slightly blurred, creating a sense of depth.“

Ovi primeri promptova pokazuju kako se može specificirati željeni efekat dubine polja prilikom opisivanja scene za fotografisanje ili kreiranje digitalnih slika. Depth of Field je moćan vizuelni alat za naglašavanje ili izdvajanje subjekata u kompoziciji.

Post a Comment

Skip to content